تابلوسازی صابر
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ساخت المان شهری

tablosaber.com

امروزه المان های شهری نماد هویت و اصالت یک شهر و معرف تاریخ و پیشینه آن شهر هستند. در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر المان های شهری بر هویت یک شهر بررسی شود. به این منظور کلانشهر تبریز با توجه به پیشینهتاریخی و فرهنگی غنی خود انتخاب شده و مسئله فوق در آن بررسی می شود. این مقاله شامل چهار بخش اصلی است؛ در بخش اول ابتدا پیشینه تحقیق ذکر شده، سپس به بررسی ویژگی های اجتماعی شهر اسلامی پرداخته می شود. دربخش دوم تعریف المان و ویژگی های یک المان شهری مورد بحث قرار گرفته، در بخش سوم مقوله هویت با تعریف مفهوم هویت شروع شده و با تعریف هویت ایرانی- اسلامی و هویت در شهر ادامه یافته و پس از آن با ذکر اهمیت تاثیر پذیری المان های یک شهر ایرانی- اسلامی از هویت آن شهرپایان می یابد. ودر نهایت بخش چهارم با بررسی و تحلیلشش المان شاخص از نقطه نظر هویت ایرانی- اسلامی در کلانشهر تبریز شروع شده و با ارائه پیشنهادات طراحی المان های آتی این شهر پایان می پذیرد. در انتها نتیجه گیری مبتنی بر این اصل که فضای کالبدی و مفهومی می بایست در عین پاسخگویی به نیازهای یک شهر به لحاظ فرم، ساختار، رنگ، مصالح و… شهروندان را به سوی ارزشهای اسلامی هدایت نماید ارائه گشته و شاخصه هایی مرتبط با این مقوله مجددا ذکر خواهند شد. روش تحقیق در این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و مشاهده میدانی بوده و ابزار گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

المان شهری دراستان یزد

المان نوروزی 

المان نوروزی درایران 

بزرگترین تولیدی المان شهری درایران 

ساخت المان شهری دراستان کرمان 

المان شهری دراستان هرمزگان 

المان شهری 

المان شهری دراستان یزد

ساخت المان شهری درایران 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟